Algemene Voorwaarden

Elk student meldt zich schriftelijk aan d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier

Elk student verbindt zich per maand de lessen te volgen. Per maand is de contributie verschuldigd.
Als u, uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u zich voor het begin van de nieuwe maand schriftelijk
af te melden, anders bent u over de nieuwe maand toch contributie verschuldigd.

Elk student wordt met betaling van het geldende tarief tevens lid van de Culturele Aikido Bond
Nederland en is verzekerd tegen ongevallen die zich voordoen in een bij de CABN aangesloten
dojo.

Bij inschrijving wordt het tarief berekend voor de resterende periode van de maand plus het tarief
van de volgende maand. De inschrijving wordt automatisch steeds met een maand verlengd.

Elk student is verplicht zich voor aanvang van de betreffende maand te hebben betaald.

Renshinkan heeft het recht veranderingen in het reguliere programma te brengen, te weten;
lestijden, stages en docenten. Het is aan de student om zich hierin te schikken.

In het geval van opzegging dient de student rekening houdende met een opzegtermijn van een
maand.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail, liefst met gebruikmaking van het mutatieformulier
welke op de website is te vinden.

Tijdelijke opzegging is alleen mogelijk met een geldige reden en meegeleverde bewijsstukken,
zoals bijvoorbeeld een blessure met een langdurig herstel en een verklaring van de hulpverlener
en in overleg met de penningmeester.

In geval van wijziging van de persoonlijke gegevens of verandering van het rechtmatig tarief
verplicht de student dit met een wijzigingsformulier of via de website kenbaar te maken.

Mocht uw gezondheid van dien aard zijn dat het beoefenen van aikido nadelige gevolgen voor u
kan hebben, dan bent u verplicht om een huisarts te raadplegen en de aikidoleraar hiervan op de
hoogte te stellen. Een algemene sportkeuring is wenselijk. In het belang van zowel de gezondheid
als de ontwikkeling van u als aikidoka is het bovendien wenselijk om de lessen regelmatig bij te
wonen.

U dient zich aan de dojo etiquette te houden (op te vragen bij de secretaris en vermeld op de
website).

Het beoefenen van Aikido geschiedt op eigen risico. Aikido is een krijgskunst; blessures kunnen
daarom soms voorkomen. Een groot gevoel van eigen verantwoordelijkheid, zowel voor de eigen
gezondheid als die van de andere aikidoka’s is daarom noodzakelijk. U zegt middels deze toe om
zich in en rondom de aikidoles en de Dojo met respect en verantwoordelijk naar anderen toe te
gedragen.